Váš právny problém je pre mňa výzvou

Verím, že každý úspech je výsledkom dlhodobo budovanej dôvery a partnerskej spolupráce medzi advokátom a klientom.

JUDR. ĽUBA BEREZŇANINOVÁ, PHD.,DIP.MGMT.
advokátka/ Attorney at Law
správkyňa konkurznej podstaty/ Bankruptcy Trustee

Dlhoročná prax

Od roku 2008 sa aktívne venujem právu

Jasný ciel

Mojim cieľom je vaša spokojnosť

Možnosť obrátiť sa na spoľahlivého partnera, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v spleti rýchlo sa meniacich právnych predpisov je jedným z faktorov, ktorý umožňuje mojím klientom byť vždy o krok vpred.

e-právneslužby

Oblasť poskytovania právnych služieb

Správne právo

Zápis práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností, priestupkové konanie, správne konanie, živnostenské právo, ochrana osobných údajov, stavebné právo, ochrana pamiatkového fondu

Autorské právo

Autorské zmluvy – vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie, majetkové a osobnostné práva autora, súdne spory v oblasti autorského práva

Občianske právo

Sporová agenda o zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci Zmluvné pokuty v občianskom práve Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie občianskoprávnych zmlúv Spotrebiteľské právo Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych záväzkov

Obchodné právo

Spracovávanie návrhov na zápis vzniku, zániku a zmien v obchodných spoločnostiach v obchodnom registri (corporate governance) Náhrada škody podľa Obchodného zákonníka Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych záväzkov, Vypracovanie, pripomienkovanie, doplnenie obchodnoprávnych zmlúv Obchodnoprávna sporová agenda

Rodinné právo

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, rozvod manželstva a úprava rodičovských práv k maloletým deťom, určenie rodičovstva

Ústavne právo

Právne zastupovanie v konaniach o sťažnostiach fyzických a právnických osôb pre porušenie základných ľudských práv a slobôd

Pracovné právo

Vypracovanie, pripomienkovanie, revízia zmlúv a dohôd, uplatňovanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, náhrada škody v pracovnom práve

Právo sociálneho zabezpečenia

Právne zastupovanie v konaniach o odvolaniach proti rozhodnutiam Sociálnej poisťovne

Trestné právo

Právne zastupovanie obvinených, ako aj poškodených trestnými činmi
Postup spolupráce

Ako to prebieha?

Prvý kontakt

ontaktovať ma môžete buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a dohodneme si termín osobného stretnutia.

Analýza prípadu

Po úvodnej konzultácii a dôkladnom preštudovaní Vami predložených dokumentov a poskytnutých informácií, tieto vyhodnotím a navrhnem možné alternatívy riešenia Vášho prípadu.

Realizácia

Nasleduje dohoda o podmienkach vzájomnej spolupráce, na základe ktorej pristupujem k vykonaniu všetkých úkonov právnej služby smerujúcich k zdarnému vyriešeniu Vášho prípadu.

Uzavretie

Naša vzájomná spolupráca končí vyriešením Vášho prípadu a ak je to potrebné, aj konečným vyúčtovaním.